Regulamin świadczenia Usług telemedycznych świadczonych w Serwisie

www.panirecepta.pl

§ 1 Definicje

 1. Serwis – strona internetowa w domenie www.panirecepta.pl udostępniana przez Usługodawcę w celu świadczenia określonych usług, treści lub funkcji dla Użytkowników;

 2. Usługodawca – IPL Joanna Krowicka, Waryńskiego 41/2, 80-433, Gdańsk, NIP 9571151033.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;

 4. Pacjent – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie Usług telemedycznych;

 5. Usługa telemedyczna – usługa będąca świadczeniem zdrowotnym, świadczonym drogą elektroniczną przez Lekarza na rzecz Pacjenta, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Pacjenta, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

 6. Usługa wystawienia erecept – cyfrowy proces udostępniania recept lekarskich Pacjentom poprzez Serwis. W ramach tej usługi Lekarz lub inne uprawnione podmioty medyczne mogą elektronicznie wystawiać recepty na leki lub środki medyczne dla Pacjentów, a pacjenci mogą je otrzymać w formie elektronicznej;

 7. Usługa wystawienia ezwolnień – cyfrowy proces udostępniania zwolnień lekarskich Pacjentom poprzez Serwis. W ramach tej usługi Lekarz lub inne uprawnione podmioty medyczne mogą elektronicznie wystawiać zwolnienia lekarskie dla Pacjentów, a Pacjenci oraz inne uprawnione podmioty mogą je otrzymać w formie elektronicznej;

 8. E-recepta –elektroniczna wersja recepty, związana z numerem PESEL Pacjenta, która umożliwia przekazanie informacji na temat leku przepisanego Pacjentowi, jest zapisywana na Internetowym Koncie Pacjenta w systemie e- Zdrowie i która posiada unikalny kod, niezbędny do jej realizacji;

 9. E-zwolnienie – elektroniczny dokument wystawiany przez Lekarza lub inną uprawnioną osobę, który potwierdza niezdolność Pacjenta do wykonywania pracy lub innych obowiązków z powodu stanu zdrowia, który jest przekazywany elektronicznie, umożliwiając Pacjentowi szybkie złożenie go pracodawcy za pośrednictwem platformy internetowej lub aplikacji, bez konieczności dostarczania fizycznego dokumentu papierowego;

 10. Internetowe Konto Pacjenta – cyfrowa bramka Ministerstwa Zdrowia dostępna przez stronę www.pacjent.gov.pl, która umożliwia Pacjentom dostęp do swoich medycznych danych oraz historii chorób a także dostęp do wystawionych za pośrednictwem Serwisu E-recept;

 11. Platforma usług elektronicznych (PUE) – zintegrowana platforma internetowa, utrzymywana i zarządzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), która umożliwia użytkownikom, w tym pracodawcom, pracownikom oraz innym zainteresowanym podmiotom, dostęp do usług elektronicznych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i świadczeniami emerytalno-rentowymi;

 12. Formularz telemedyczny – elektroniczny dokument dostępny w Serwisie, służący do składania rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji dotyczących stanu zdrowia oraz danych osobowych przez Pacjenta. Jest on używany w celu złożenia zamówienia na wystawienie E-recepty lub E-zwolnienia i stanowi podstawę wystawienia E-recepty lub E-zwolnienia;

 13. Strony – Usługodawca i Pacjent/Użytkownik;

 14. Lekarz – profesjonalista, który wykonuje zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i posiada on niezbędne kwalifikacje oraz dokumentację potwierdzającą jego umiejętności. Jego głównym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Usług telemedycznych;

 15. Operator Płatności – firma lub instytucja, świadcząca usługi związane z przetwarzaniem transakcji finansowych oraz umożliwiająca przyjmowanie płatności online od Pacjentów na rzecz Usługodawcy za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi;

 16. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami:

 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy a także warunki zawierania umów na odległość,

 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,

 4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownik przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w ramach niniejszego Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu oraz jej archiwalne wersje są każdorazowo umieszczane w Serwisie w zakładce „Regulamin.”

 4. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@panirecepta.pl lub numerem kontaktowym: 882000748 Albo za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

 5. Usługodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000258746 .

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. laptop, telefon, tablet) z dostępem do Internetu,

 2. dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Usługodawcą do celów realizacji usługi,

 3. konto w Internetowym Koncie Pacjenta (celem uzyskania możliwości skorzystania z E-recept oraz E-zwolnień),

 4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies (wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. przekazywania treści oraz danych rzetelnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym,

 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

 5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikających z zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów.

 2. Opisy, zdjęcia, znaki towarowe znajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.

 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Zaleca się korzystanie z Serwisu poprzez urządzenie posiadające oprogramowanie antywirusowe.

§ 4 Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

  1. skorzystanie z usługi wystawienia E-recepty,

  2. skorzystanie z usługi wystawienia E-zwolnienia,

  3. skorzystanie z formularza kontaktowego

  4. zapisu do usługi newsletter

  5. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych na podany w Formularzu numer telefonu.

 2. Usługi telemedyczne (e-recepty i e-zwolnienia) są świadczone za pośrednictwem Serwisu przez wykwalifikowanych Lekarzy, na podstawie informacji przekazanych przez Pacjenta lub przeprowadzonego wywiadu w sprawie jego stanu zdrowia.

 3. Za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi medyczne na rzecz osób wymagających szczegółowej diagnozy, wdrożenia specjalistycznej terapii, wymagających hospitalizacji lub Pacjentów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. W takiej sytuacji Pacjent powinien skontaktować się bezpośrednio z lokalną placówką medyczną lub lokalnym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

 4. Proces świadczenia Usług telemedycznych przebiega w następujący sposób:

 1. na pierwszym etapie Pacjent jest zobowiązany do wyboru czy korzysta z usługi wystawienia E-recepty czy E-zwolnienia, następie wypełnia Formularz telemedyczny, w którym wskazuje swoje dane osobowe (w tym wywiad medyczny odnoszący się do stanu zdrowia), schorzenia i dolegliwości, oraz w którym ma możliwość dołączenia wybranej przez siebie dokumentacji medycznej,

 2. po zaakceptowaniu Formularza telemedycznego i potwierdzeniu złożonych odpowiedzi, Pacjent jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności,

 3. w kolejnym etapie Pacjent przekierowywany jest do procesu płatności, który odbywa się za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, przy czym z uwagi na konieczność weryfikacji tożsamości Pacjenta, powinien on dokonać płatności za pośrednictwem konta bankowego przypisanego do Pacjenta (dane osobowe podane w formularzu muszą być tożsame z danymi osobowymi przypisanymi do konta bankowego, z którego następuje płatność),

 4. po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje na podany w Formularzu medycznym adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia,

 5. po otrzymaniu Formularza telemedycznego przez Lekarza, Lekarz może zdecydować, że konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Pacjenta (np. dostarczenie dodatkowej dokumentacji medycznej, rozmowa wideo/telefoniczna lub za pośrednictwem aplikacji Whatsapp, jeżeli Pacjent taką posiada i wyrazi zgodę na tę metodę komunikacji),

 6. w przypadku, w którym płatność została dokonana za pośrednictwem konta bankowego, którego dane osobowe nie są tożsame z danymi osobowymi znajdującymi się w Formularzu Telemedycznym, wówczas Usługodawca przeprowadzi dodatkową weryfikację tożsamości Pacjenta na warunkach uzgodnionych z Pacjentem (np. wideo rozmowa z okazaniem przez pacjenta dokumentu tożsamości).

 7. po pozytywnej weryfikacji opisanej w punktach poprzedzających oraz w przypadku braku przeciwskazań, Lekarz wystawia E-receptę albo E-zwolnienie, w sposób, o którym mowa w §4 a i §4b Regulaminu.

 1. Pacjent jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym i ponosi on odpowiedzialność za prawdziwość, dokładność i kompletność przekazywanych informacji.

 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi telemedycznej dochodzi w momencie otrzymania przez Pacjenta maila potwierdzającego złożenie zamówienia na daną Usługę telemedyczną.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Lekarza, że niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego wywiadu z Pacjentem, Lekarz podejmie próbę kontaktu telefonicznego na podany w Formularzu numer telefonu albo skontaktuje się z Pacjentem za pośrednictwem aplikacji Whatsapp, jeżeli Pacjent posiada taką aplikację i wyrazi na to zgodę.

 4. Usługi telemedyczne są świadczone przez Lekarzy w godzinach od 8:00 do 21:00 Zamówienia złożone poza w/w godzinami będą obsługiwane na bieżąco dnia kolejnego w kolejności uzależnionej od pierwszeństwa złożonych zamówień.

 5. Usługodawca dokłada starań, aby realizacja Usług telemedycznych odbywała się niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia, jednak z uwagi na obłożenie pracy Lekarza, limity związane ze świadczeniem Usług telemedycznych lub inne czynniki niezależne od Usługodawcy, nie zawsze jest to możliwe. W związku z powyższym czas realizacji Usługi telemedycznej wynosi od 15 minut do 12 godzin.

 6. W przypadkach uzasadnionych Lekarz ma prawo do odmowy świadczenia Usługi telemedycznej, w szczególności przypadku, gdy:

 1. posiada uzasadnione podejrzenie co do faktu przedstawienia przez Pacjenta niezgodnych z prawdą danych osobowych lub informacji,

 2. Pacjent przekazał dane nierzetelne lub niekompletne, które uniemożliwiają świadczenie Usługi telemedycznej,

 3. Pacjent nie dostarcza lekarzowi niezbędnych informacji medycznych lub nie współpracuje w procesie diagnostyki,

 4. Pacjent pomimo wezwania go przez Lekarza do udzielenie niezbędnych informacji lub przesłania dokumentacji medycznej nie udziela odpowiedzi w terminie 24 godzin od momentu wezwania,

 5. Lekarz podjął 3 próby kontaktu z Pacjentem celem przeprowadzenia wywiadu medycznego a ten nie odebrał telefonu i nie skontaktował się z Lekarzem,

 6. Pacjent odmawia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości a dokonana przez niego płatność nie jest powiązana z danymi osobowymi podanymi przez Pacjenta w formularzu medycznym,

 7. Pacjent jest agresywny, wulgarny lub wykazuje inne nieodpowiednie zachowanie,

 8. Pacjent żąda spełnienia świadczeń, które nie są medycznie uzasadnione (np. przeciwskazania medyczne, brak medycznego uzasadnienia dla przepisana danego leku na receptę lub brak uzasadnienia dla wystawienia zwolnienia lekarskiego),

 9. wykonanie Usługi pozostawałoby w sprzeczności z wymaganiami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami lub zasadami etyki.

 1. W przypadku odmowy wykonania Usługi telemedycznej z uwagi na zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 7 pkt. h) Usługodawca zwraca Pacjentowi wpłacone przez niego środki za pośrednictwem tej samej metody płatności, którą wybrał Pacjent, w terminie 14 dni od dnia odmowy spełnienia Usługi telemedycznej. W pozostałych przypadkach odmowy świadczenia Usług, środki nie są zwracane i są przeznaczane na pokrycie kosztów obsługi procesu realizacji Usługi (zapoznanie się z informacjami, w tym z dokumentacją medyczną przez Lekarza celem świadczenia Usługi telemedycznej, która nie została wykonana z uwagi na działanie lub zaniechanie Pacjenta).

 2. Przebieg Usługi telemedycznej może być rejestrowany przez Usługodawcę za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk, a zapisy mogą być przechowywane na jego serwerach. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi telemedycznej oraz na tworzenie zapisów dźwiękowych. Pacjent zostanie poinformowany o rejestracji przed rozpoczęciem rozmowy. Kontynuacja rozmowy oznacza zgodę na rejestrację, zgodnie z informacją przekazaną Pacjentowi przed rozpoczęciem rejestracji.

 3. Funkcjonalność Usługi telemedycznej:

  1. w przypadku E-recept polega na tym, że Usługodawca umożliwia Pacjentowi wykupienie i dostęp do E-recepty, którą Pacjent może zrealizować w placówkach ochrony zdrowia publicznego wydającej leki,

  2. w przypadku E-zwolnień lekarskich polega na tym, że Usługodawca umożliwia Pacjentowi wykupienie i dostęp do E-zwolnienia lekarskiego, które potwierdza fakt niezdolności do wykonywania pracy z powodu choroby.

 4. Kompatybilność i Interoperacyjność Usługi telemedycznej:

  1. w przypadku E-recepty polega na tym, że do skorzystania z niej niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny z monitorem, laptop, telefon, tablet) z dostępem do internetu i poczty elektronicznej oraz połączonego z siecią komórkową i z aktywnym numerem telefonu celem przesłania kodu do E-recepty albo Internetowego Konta Pacjenta,

  2. w przypadku E-zwolnień polega na tym, że do skorzystania z niego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny z monitorem, laptop, telefon, tablet) z dostępem do internetu i poczty elektronicznej oraz posiadania przez płatnika składek konta w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 5. Usługodawca umożliwia Pacjentowi skorzystanie z usługi formularza kontaktowego. W celu skorzystania z tej usługi należy podać imię oraz adres e-mail oraz wskazać pytanie będące przedmiotem zainteresowania. Usługodawca udziela odpowiedzi na pytanie w czasie …. (3?) dni roboczych. Odpowiedź przychodzi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” lub inny równoważny, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi. Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.

 7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika numer telefonu (informacje marketingowe). W tym celu należy podać prawidłowy numer telefonu w Formularzu oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji marketingowych poprzez cofnięcie swojej zgody. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji marketingowych zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego numeru telefonu z bazy danych.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem poniższych czynności, do:

 1. wycofania niektórych Usług z Serwisu,

 2. zmiany cen Usług lub rodzaju Usług,

 3. wprowadzania nowych Usług w Serwisie,

 4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Usługi,

§4a Usługa wystawiania E-recept

 1. Za pośrednictwem Serwisu Pacjent ma możliwość skorzystania Usługi telemedycznej polegającej na wystawieniu przez Lekarza E-recepty.

 2. Przed wystawieniem E-recepty następuje szczegółowa weryfikacja oraz procedura opisana w §4 Regulaminu.

 3. Usługodawca w ramach świadczonych Usług telemedczynych nie weryfikuje czy Pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia a Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczone przez Usługodawcę Usługi telemedyczne są świadczone prywatnie i są odpłatne.

 4. Lekarz w ramach świadczonej Usługi telemedycznej w formie wystawiania E-recept nie wystawia e-recept na leki refundowane, nawet jeżeli spełniają one kryteria do refundacji. Pacjent zobowiązany jest do pełnej odpłatności za przepisane leki.

 5. Po przejściu procedury weryfikacji oraz zebrania wywiadu medycznego w sposób opisany w §4 i braku przesłanek do odmowy spełnienia świadczenia, Lekarz wystawia E-receptę, która jest zapisywana Internetowym Koncie Pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa danych.

 6. Pacjent otrzymuje również kod swojej E-recepty na numer telefonu podany w Formularzu telemedycznym.

 7. Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta dokumentacji medycznej potwierdzającej, że wystawienie E-recepty jest konieczne do rozpoczęcia procesu leczenia. Lekarz ma również prawo żądania przedłożenia poprzednio wystawionych recept przez inne niż Lekarz uprawnione podmioty (dotyczy do sytuacji, w której wystawienie E-recepty jest niezbędne do kontynuacji wcześniej wdrożonego leczenia).

 8. Lekarz może odmówić wystawienia E-recepty w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 10 oraz na pewne kategorie leków, w zależności od przepisów prawa, wytycznych medycznych i standardów etycznych. Za pośrednictwem Serwisu nie są wystawiane E-recepty na następujące rodzaje leków:

 1. leki o działaniu narkotycznym: leki, które są klasyfikowane jako narkotyki, ponieważ ich nadużywanie może prowadzić do uzależnienia i innych poważnych problemów zdrowotnych,

 2. leki nasenne z benzodiazepiną: leki uspokajające i nasenne zawierające benzodiazepiny są często regulowane ze względu na ryzyko uzależnienia i innych skutków ubocznych,

 3. niektóre leki psychoaktywne: leki psychoaktywne, takie jak leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne,

 4. leki na receptę, które wymagają szczególnej kontroli: niektóre leki na receptę, takie jak leki przeciwbólowe silniejsze niż paracetamol lub ibuprofen, mogą być dostępne tylko na podstawie szczególnych procedur kontroli. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty na te leki, jeśli nie są spełnione odpowiednie kryteria medyczne lub kontrolne,

 5. leki, których stosowanie jest przeciwwskazane dla danego Pacjenta: jeśli lekarz oceni, że dany lek jest przeciwwskazany dla Pacjenta ze względu na jego stan zdrowia, historię medyczną lub interakcje z innymi lekami, może odmówić wystawienia recepty na ten lek,

 1. Data ważności E-recept jest określona zgodnie z rodzajem leku i powszechnie obowiązującymi przepisami i wynosi:

 1. dla antybiotyku – 7 dni,

 2. dla preparatów immunologicznych- 120 dni,

 3. dla pozostałych leków- 30 dni.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji recepty w aptece, w sytuacji, gdy odmowa ta wynika z nieprawidłowych danych, jeżeli dane takie zostały podane przez Pacjenta.

 2. Pacjent przed zażyciem leku jest zobowiązany do zapoznania się z ulotką informacyjną leku oraz wytycznymi Lekarza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zażywanie leków niezgodnie ze wskazaniami, wytycznymi oraz ulotką producenta leku.

§ 4b Usługa wystawiania E-zwolnień lekarskich

 1. Za pośrednictwem Serwisu Pacjent ma możliwość skorzystania Usługi Telemedycznej polegającej na wystawieniu przez Lekarza E-zwolnienia lekarskiego.

 2. Przed wystawieniem E-zwolnienia następuje szczegółowa weryfikacja oraz procedura opisana w §4. Po przejściu tej procedury i zebraniu wszelkich niezbędnych informacji Lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia Pacjenta i na tej podstawie, jeżeli istnieją ku temu podstawy, wystawia E-zwolnienie lekarskie na określony w E-zwolnieniu okres.

 3. E-zwolnienie lekarskie jest automatycznie wysyłane elektronicznie na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. Pacjent otrzymuje kopię swojego zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej w formacie PDF na adres mailowy podany w Formularzu.

 1. Lekarz może odmówić wystawienia E-zwolnienie lekarskiego w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 10.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub nieprawidłowego korzystania z E-zwolnienia lekarskiego przez Pacjenta.§ 5 Warunki i metody płatności

 1. Ceny Usług telemedycznych podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają wszelkie należności publicznoprawne.

 2. Usługodawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Pacjentowi w wiadomości mailowej potwierdzającej złożone zamówienie.

 3. Płatności za Usługi telemedyczne oferowane w Serwisie odbywają się za pośrednictwem Operatora płatności PayU- zapłata przed wykonaniem Usługi (przedpłata). Pacjent powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem Operatora Płatności PayU w momencie składania zamówienia. Realizacja Usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty Pacjenta w systemie płatności PayU.

 4. Dane osobowe przypisane do wybranej metody płatności muszą być tożsame z danymi osobowymi Pacjenta podanymi w Formularzu telemedycznym. Brak zgodności danych spowoduje wydłużenie realizacji Usługi z uwagi na konieczność dokonania dodatkowej weryfikacji Pacjenta. Dodatkowa weryfikacja w takim przypadku odbywa się na zasadach ustalonych między stronami. W przypadku odmowy przez Pacjenta dokonania weryfikacji tożsamości, usługa zostaje anulowana a Usługodawca zwraca Pacjentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Pacjenta o anulowaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości weryfikacji jego tożsamości.

 5. Przed dokonaniem Płatności Pacjent ma obowiązek upewnić się, że nastąpiło prawidłowe przekierowanie do serwisu płatności elektronicznych PayU.

 6. Za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji płatniczych odpowiada PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 7792308495. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z dokonanymi płatnościami, Pacjent powinien złożyć reklamację w trybie opisanym w § 6.

§ 6 Reklamacje Usług telemedycznych

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Pacjenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być przez Pacjenta zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@panirecepta.pl

 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w takiej samej formie, w jakiej została złożona.

 4. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze. W takim przypadku wzór powinien zawierać co najmniej: dane osobowe Pacjenta (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail), dane identyfikujące umowę (np. numer zamówienia), rodzaj reklamowanej usługi, opis przedmiotu reklamacji, opis żądań reklamującego.

 5. W przypadku złożenia reklamacji, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 4 i uniemożliwia rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wezwie reklamującego do uzupełnienia informacji w określonym terminie. Z dniem wezwania reklamującego do uzupełnienia, bieg terminu na rozpoznanie reklamacji określony w ust. 8 ulega zawieszeniu na czas do dnia uzupełnienia przez reklamującego informacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym, reklamacja zostaje pozostawiona bez rozpoznania.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte Usługi, w sytuacji, w której nie ponosi winy, w szczególności w przypadku:

 1. braku dostarczenia pełnych lub prawdziwych informacji przez Pacjenta- w przypadku dostarczenia nieprawdziwych lub nierzetelnych danych lub wprowadzających w błąd o swoim stanie zdrowia lub historii medycznej albo w przypadku posłużenia się nieprawdziwą dokumentacją medyczną, Usługodawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania takich informacji. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że takie działania lub zaniechania Pacjenta mogą pociągać za sobą negatywne konsekwencje w zakresie jego stanu zdrowia,

 2. nieprzestrzegania treści ulotki przepisanych leków lub zaleceń Lekarza- jeżeli Pacjent nie przestrzega zasad określonych w ulotce producenta leku lub zaleceń lekarza, Usługodawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania takich informacji,

 3. problemów technicznych leżących po stronie Pacjenta, które uniemożliwiają lub zakłócają korzystanie z Serwisu oraz problemy techniczne po stronie Serwisu, o ile Usługodawca podjął niezbędne kroki celem ich naprawienia i przywrócenia funkcjonalności Serwisu,

 4. niemożności świadczenia usługi osobie, która wymaga nagłej pomocy np. poprzez zażycie odpowiednich leków- w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia z uwagi na bardzo zły stan zdrowia Pacjenta. Pacjent wymagający nagłej pomocy powinien z lokalną placówką medyczną lub lokalnym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,

 5. uniemożliwienia Usługobiorcy korzystania z Serwisu z powodu zamieszczania przez niego treści bezprawnych lub niezgodnym z regulaminem albo postępowania niezgodnego z prawem lub postanowieniami Regulaminu,

 6. wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siła wyższa).

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zaproponuje Pacjentowi ponowne wykonanie Usługi i usunięcie naruszeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwróci Pacjentowi całość lub część ceny, w zależności od rodzaju uchybień w świadczonej usłudze. Usługodawca dokonuje wówczas zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Pacjenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten jest liczony na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Pacjent, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów spełnionej przed odstąpieniem od umowy usługi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania przez Pacjenta mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W celu odstąpienia od Umowy Pacjent może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w postaci wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: kontaktpanirecepta.pl

 7. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Pacjentowi dokonane przez niego płatności.

 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent, chyba, że Pacjent wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Pacjent z żadnym kosztem.

 9. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi Telemedycznej, Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Pacjentowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę, za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia tj. za pomocą odpowiedniego okienka przy składaniu zamówienia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 10. Za wykonanie usługi rozumie się:

 1. w przypadku E-recepty- wystawienie E-recepty przez Lekarza i umieszczenie jej w Internetowym Koncie Pacjenta,

 2. w przypadku E-zwolnienia- otrzymanie przez Pacjenta kopii E-zwolnienia na adres poczty elektronicznej Pacjenta.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług, ale przed jej wykonaniem, Pacjent ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wówczas proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny Usługi telemedycznej.

 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewyrażenia przez niego zgody na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczęcie wykonywania usługi rozpocznie się dopiero po upływie 14 dni.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych Użytkowników, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników, prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

  1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

  2. awarii sprzętu Użytkownika;

  3. działań lub zaniechań Użytkowników.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.

 2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: kontakt@panirecepta.pl

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2024

 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.

 5. Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Serwisie w zakładce „Regulamin”.

 6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Użytkownik może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

 7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkowników. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

 9. Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  3. skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.;

  4. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  Regulamin świadczenia Usług telemedycznych świadczonych w Serwisie

  www.panirecepta.pl

  § 1 Definicje

  1. Serwis – strona internetowa w domenie www.panirecepta.pl udostępniana przez Usługodawcę w celu świadczenia określonych usług, treści lub funkcji dla Użytkowników;

  2. Usługodawca – IPL Joanna Krowicka, Waryńskiego 41/2, 80-433, Gdańsk, NIP 9571151033.

  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;

  4. Pacjent – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie Usług telemedycznych;

  5. Usługa telemedyczna – usługa będąca świadczeniem zdrowotnym, świadczonym drogą elektroniczną przez Lekarza na rzecz Pacjenta, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Pacjenta, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;

  6. Usługa wystawienia erecept – cyfrowy proces udostępniania recept lekarskich Pacjentom poprzez Serwis. W ramach tej usługi Lekarz lub inne uprawnione podmioty medyczne mogą elektronicznie wystawiać recepty na leki lub środki medyczne dla Pacjentów, a pacjenci mogą je otrzymać w formie elektronicznej;

  7. Usługa wystawienia ezwolnień – cyfrowy proces udostępniania zwolnień lekarskich Pacjentom poprzez Serwis. W ramach tej usługi Lekarz lub inne uprawnione podmioty medyczne mogą elektronicznie wystawiać zwolnienia lekarskie dla Pacjentów, a Pacjenci oraz inne uprawnione podmioty mogą je otrzymać w formie elektronicznej;

  8. E-recepta –elektroniczna wersja recepty, związana z numerem PESEL Pacjenta, która umożliwia przekazanie informacji na temat leku przepisanego Pacjentowi, jest zapisywana na Internetowym Koncie Pacjenta w systemie e- Zdrowie i która posiada unikalny kod, niezbędny do jej realizacji;

  9. E-zwolnienie – elektroniczny dokument wystawiany przez Lekarza lub inną uprawnioną osobę, który potwierdza niezdolność Pacjenta do wykonywania pracy lub innych obowiązków z powodu stanu zdrowia, który jest przekazywany elektronicznie, umożliwiając Pacjentowi szybkie złożenie go pracodawcy za pośrednictwem platformy internetowej lub aplikacji, bez konieczności dostarczania fizycznego dokumentu papierowego;

  10. Internetowe Konto Pacjenta – cyfrowa bramka Ministerstwa Zdrowia dostępna przez stronę www.pacjent.gov.pl, która umożliwia Pacjentom dostęp do swoich medycznych danych oraz historii chorób a także dostęp do wystawionych za pośrednictwem Serwisu E-recept;

  11. Platforma usług elektronicznych (PUE) – zintegrowana platforma internetowa, utrzymywana i zarządzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), która umożliwia użytkownikom, w tym pracodawcom, pracownikom oraz innym zainteresowanym podmiotom, dostęp do usług elektronicznych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i świadczeniami emerytalno-rentowymi;

  12. Formularz telemedyczny – elektroniczny dokument dostępny w Serwisie, służący do składania rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji dotyczących stanu zdrowia oraz danych osobowych przez Pacjenta. Jest on używany w celu złożenia zamówienia na wystawienie E-recepty lub E-zwolnienia i stanowi podstawę wystawienia E-recepty lub E-zwolnienia;

  13. Strony – Usługodawca i Pacjent/Użytkownik;

  14. Lekarz – profesjonalista, który wykonuje zawód zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i posiada on niezbędne kwalifikacje oraz dokumentację potwierdzającą jego umiejętności. Jego głównym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Usług telemedycznych;

  15. Operator Płatności – firma lub instytucja, świadcząca usługi związane z przetwarzaniem transakcji finansowych oraz umożliwiająca przyjmowanie płatności online od Pacjentów na rzecz Usługodawcy za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi;

  16. Regulamin – niniejszy regulamin.

  § 2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami:

  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy a także warunki zawierania umów na odległość,

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

  3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,

  4. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

  2. Użytkownik przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w ramach niniejszego Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

  3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu oraz jej archiwalne wersje są każdorazowo umieszczane w Serwisie w zakładce „Regulamin.”

  4. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@panirecepta.pl lub numerem kontaktowym: 882000748 Albo za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

  5. Usługodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000258746 .

  § 3 Zasady korzystania z Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. laptop, telefon, tablet) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Usługodawcą do celów realizacji usługi,

  3. konto w Internetowym Koncie Pacjenta (celem uzyskania możliwości skorzystania z E-recept oraz E-zwolnień),

  4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej plików cookies (wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

  1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. przekazywania treści oraz danych rzetelnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym,

  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

  5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikających z zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów.

  2. Opisy, zdjęcia, znaki towarowe znajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.

  3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Zaleca się korzystanie z Serwisu poprzez urządzenie posiadające oprogramowanie antywirusowe.

  § 4 Usługi

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

   1. skorzystanie z usługi wystawienia E-recepty,

   2. skorzystanie z usługi wystawienia E-zwolnienia,

   3. skorzystanie z formularza kontaktowego

   4. zapisu do usługi newsletter

   5. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych na podany w Formularzu numer telefonu.

  2. Usługi telemedyczne (e-recepty i e-zwolnienia) są świadczone za pośrednictwem Serwisu przez wykwalifikowanych Lekarzy, na podstawie informacji przekazanych przez Pacjenta lub przeprowadzonego wywiadu w sprawie jego stanu zdrowia.

  3. Za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi medyczne na rzecz osób wymagających szczegółowej diagnozy, wdrożenia specjalistycznej terapii, wymagających hospitalizacji lub Pacjentów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. W takiej sytuacji Pacjent powinien skontaktować się bezpośrednio z lokalną placówką medyczną lub lokalnym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

  4. Proces świadczenia Usług telemedycznych przebiega w następujący sposób:

  1. na pierwszym etapie Pacjent jest zobowiązany do wyboru czy korzysta z usługi wystawienia E-recepty czy E-zwolnienia, następie wypełnia Formularz telemedyczny, w którym wskazuje swoje dane osobowe (w tym wywiad medyczny odnoszący się do stanu zdrowia), schorzenia i dolegliwości, oraz w którym ma możliwość dołączenia wybranej przez siebie dokumentacji medycznej,

  2. po zaakceptowaniu Formularza telemedycznego i potwierdzeniu złożonych odpowiedzi, Pacjent jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności,

  3. w kolejnym etapie Pacjent przekierowywany jest do procesu płatności, który odbywa się za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, przy czym z uwagi na konieczność weryfikacji tożsamości Pacjenta, powinien on dokonać płatności za pośrednictwem konta bankowego przypisanego do Pacjenta (dane osobowe podane w formularzu muszą być tożsame z danymi osobowymi przypisanymi do konta bankowego, z którego następuje płatność),

  4. po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje na podany w Formularzu medycznym adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia,

  5. po otrzymaniu Formularza telemedycznego przez Lekarza, Lekarz może zdecydować, że konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Pacjenta (np. dostarczenie dodatkowej dokumentacji medycznej, rozmowa wideo/telefoniczna lub za pośrednictwem aplikacji Whatsapp, jeżeli Pacjent taką posiada i wyrazi zgodę na tę metodę komunikacji),

  6. w przypadku, w którym płatność została dokonana za pośrednictwem konta bankowego, którego dane osobowe nie są tożsame z danymi osobowymi znajdującymi się w Formularzu Telemedycznym, wówczas Usługodawca przeprowadzi dodatkową weryfikację tożsamości Pacjenta na warunkach uzgodnionych z Pacjentem (np. wideo rozmowa z okazaniem przez pacjenta dokumentu tożsamości).

  7. po pozytywnej weryfikacji opisanej w punktach poprzedzających oraz w przypadku braku przeciwskazań, Lekarz wystawia E-receptę albo E-zwolnienie, w sposób, o którym mowa w §4 a i §4b Regulaminu.

  1. Pacjent jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym i ponosi on odpowiedzialność za prawdziwość, dokładność i kompletność przekazywanych informacji.

  2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi telemedycznej dochodzi w momencie otrzymania przez Pacjenta maila potwierdzającego złożenie zamówienia na daną Usługę telemedyczną.

  3. W przypadku stwierdzenia przez Lekarza, że niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego wywiadu z Pacjentem, Lekarz podejmie próbę kontaktu telefonicznego na podany w Formularzu numer telefonu albo skontaktuje się z Pacjentem za pośrednictwem aplikacji Whatsapp, jeżeli Pacjent posiada taką aplikację i wyrazi na to zgodę.

  4. Usługi telemedyczne są świadczone przez Lekarzy w godzinach od 8:00 do 21:00 Zamówienia złożone poza w/w godzinami będą obsługiwane na bieżąco dnia kolejnego w kolejności uzależnionej od pierwszeństwa złożonych zamówień.

  5. Usługodawca dokłada starań, aby realizacja Usług telemedycznych odbywała się niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia, jednak z uwagi na obłożenie pracy Lekarza, limity związane ze świadczeniem Usług telemedycznych lub inne czynniki niezależne od Usługodawcy, nie zawsze jest to możliwe. W związku z powyższym czas realizacji Usługi telemedycznej wynosi od 15 minut do 12 godzin.

  6. W przypadkach uzasadnionych Lekarz ma prawo do odmowy świadczenia Usługi telemedycznej, w szczególności przypadku, gdy:

  1. posiada uzasadnione podejrzenie co do faktu przedstawienia przez Pacjenta niezgodnych z prawdą danych osobowych lub informacji,

  2. Pacjent przekazał dane nierzetelne lub niekompletne, które uniemożliwiają świadczenie Usługi telemedycznej,

  3. Pacjent nie dostarcza lekarzowi niezbędnych informacji medycznych lub nie współpracuje w procesie diagnostyki,

  4. Pacjent pomimo wezwania go przez Lekarza do udzielenie niezbędnych informacji lub przesłania dokumentacji medycznej nie udziela odpowiedzi w terminie 24 godzin od momentu wezwania,

  5. Lekarz podjął 3 próby kontaktu z Pacjentem celem przeprowadzenia wywiadu medycznego a ten nie odebrał telefonu i nie skontaktował się z Lekarzem,

  6. Pacjent odmawia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości a dokonana przez niego płatność nie jest powiązana z danymi osobowymi podanymi przez Pacjenta w formularzu medycznym,

  7. Pacjent jest agresywny, wulgarny lub wykazuje inne nieodpowiednie zachowanie,

  8. Pacjent żąda spełnienia świadczeń, które nie są medycznie uzasadnione (np. przeciwskazania medyczne, brak medycznego uzasadnienia dla przepisana danego leku na receptę lub brak uzasadnienia dla wystawienia zwolnienia lekarskiego),

  9. wykonanie Usługi pozostawałoby w sprzeczności z wymaganiami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami lub zasadami etyki.

  1. W przypadku odmowy wykonania Usługi telemedycznej z uwagi na zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 7 pkt. h) Usługodawca zwraca Pacjentowi wpłacone przez niego środki za pośrednictwem tej samej metody płatności, którą wybrał Pacjent, w terminie 14 dni od dnia odmowy spełnienia Usługi telemedycznej. W pozostałych przypadkach odmowy świadczenia Usług, środki nie są zwracane i są przeznaczane na pokrycie kosztów obsługi procesu realizacji Usługi (zapoznanie się z informacjami, w tym z dokumentacją medyczną przez Lekarza celem świadczenia Usługi telemedycznej, która nie została wykonana z uwagi na działanie lub zaniechanie Pacjenta).

  2. Przebieg Usługi telemedycznej może być rejestrowany przez Usługodawcę za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk, a zapisy mogą być przechowywane na jego serwerach. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi telemedycznej oraz na tworzenie zapisów dźwiękowych. Pacjent zostanie poinformowany o rejestracji przed rozpoczęciem rozmowy. Kontynuacja rozmowy oznacza zgodę na rejestrację, zgodnie z informacją przekazaną Pacjentowi przed rozpoczęciem rejestracji.

  3. Funkcjonalność Usługi telemedycznej:

   1. w przypadku E-recept polega na tym, że Usługodawca umożliwia Pacjentowi wykupienie i dostęp do E-recepty, którą Pacjent może zrealizować w placówkach ochrony zdrowia publicznego wydającej leki,

   2. w przypadku E-zwolnień lekarskich polega na tym, że Usługodawca umożliwia Pacjentowi wykupienie i dostęp do E-zwolnienia lekarskiego, które potwierdza fakt niezdolności do wykonywania pracy z powodu choroby.

  4. Kompatybilność i Interoperacyjność Usługi telemedycznej:

   1. w przypadku E-recepty polega na tym, że do skorzystania z niej niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny z monitorem, laptop, telefon, tablet) z dostępem do internetu i poczty elektronicznej oraz połączonego z siecią komórkową i z aktywnym numerem telefonu celem przesłania kodu do E-recepty albo Internetowego Konta Pacjenta,

   2. w przypadku E-zwolnień polega na tym, że do skorzystania z niego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny z monitorem, laptop, telefon, tablet) z dostępem do internetu i poczty elektronicznej oraz posiadania przez płatnika składek konta w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

  5. Usługodawca umożliwia Pacjentowi skorzystanie z usługi formularza kontaktowego. W celu skorzystania z tej usługi należy podać imię oraz adres e-mail oraz wskazać pytanie będące przedmiotem zainteresowania. Usługodawca udziela odpowiedzi na pytanie w czasie …. (3?) dni roboczych. Odpowiedź przychodzi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

  6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” lub inny równoważny, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi. Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.

  7. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika numer telefonu (informacje marketingowe). W tym celu należy podać prawidłowy numer telefonu w Formularzu oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji marketingowych poprzez cofnięcie swojej zgody. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji marketingowych zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego numeru telefonu z bazy danych.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem poniższych czynności, do:

  1. wycofania niektórych Usług z Serwisu,

  2. zmiany cen Usług lub rodzaju Usług,

  3. wprowadzania nowych Usług w Serwisie,

  4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Usługi,

  §4a Usługa wystawiania E-recept

  1. Za pośrednictwem Serwisu Pacjent ma możliwość skorzystania Usługi telemedycznej polegającej na wystawieniu przez Lekarza E-recepty.

  2. Przed wystawieniem E-recepty następuje szczegółowa weryfikacja oraz procedura opisana w §4 Regulaminu.

  3. Usługodawca w ramach świadczonych Usług telemedczynych nie weryfikuje czy Pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia a Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczone przez Usługodawcę Usługi telemedyczne są świadczone prywatnie i są odpłatne.

  4. Lekarz w ramach świadczonej Usługi telemedycznej w formie wystawiania E-recept nie wystawia e-recept na leki refundowane, nawet jeżeli spełniają one kryteria do refundacji. Pacjent zobowiązany jest do pełnej odpłatności za przepisane leki.

  5. Po przejściu procedury weryfikacji oraz zebrania wywiadu medycznego w sposób opisany w §4 i braku przesłanek do odmowy spełnienia świadczenia, Lekarz wystawia E-receptę, która jest zapisywana Internetowym Koncie Pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa danych.

  6. Pacjent otrzymuje również kod swojej E-recepty na numer telefonu podany w Formularzu telemedycznym.

  7. Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta dokumentacji medycznej potwierdzającej, że wystawienie E-recepty jest konieczne do rozpoczęcia procesu leczenia. Lekarz ma również prawo żądania przedłożenia poprzednio wystawionych recept przez inne niż Lekarz uprawnione podmioty (dotyczy do sytuacji, w której wystawienie E-recepty jest niezbędne do kontynuacji wcześniej wdrożonego leczenia).

  8. Lekarz może odmówić wystawienia E-recepty w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 10 oraz na pewne kategorie leków, w zależności od przepisów prawa, wytycznych medycznych i standardów etycznych. Za pośrednictwem Serwisu nie są wystawiane E-recepty na następujące rodzaje leków:

  1. leki o działaniu narkotycznym: leki, które są klasyfikowane jako narkotyki, ponieważ ich nadużywanie może prowadzić do uzależnienia i innych poważnych problemów zdrowotnych,

  2. leki nasenne z benzodiazepiną: leki uspokajające i nasenne zawierające benzodiazepiny są często regulowane ze względu na ryzyko uzależnienia i innych skutków ubocznych,

  3. niektóre leki psychoaktywne: leki psychoaktywne, takie jak leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne,

  4. leki na receptę, które wymagają szczególnej kontroli: niektóre leki na receptę, takie jak leki przeciwbólowe silniejsze niż paracetamol lub ibuprofen, mogą być dostępne tylko na podstawie szczególnych procedur kontroli. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty na te leki, jeśli nie są spełnione odpowiednie kryteria medyczne lub kontrolne,

  5. leki, których stosowanie jest przeciwwskazane dla danego Pacjenta: jeśli lekarz oceni, że dany lek jest przeciwwskazany dla Pacjenta ze względu na jego stan zdrowia, historię medyczną lub interakcje z innymi lekami, może odmówić wystawienia recepty na ten lek,

  1. Data ważności E-recept jest określona zgodnie z rodzajem leku i powszechnie obowiązującymi przepisami i wynosi:

  1. dla antybiotyku – 7 dni,

  2. dla preparatów immunologicznych- 120 dni,

  3. dla pozostałych leków- 30 dni.

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji recepty w aptece, w sytuacji, gdy odmowa ta wynika z nieprawidłowych danych, jeżeli dane takie zostały podane przez Pacjenta.

  2. Pacjent przed zażyciem leku jest zobowiązany do zapoznania się z ulotką informacyjną leku oraz wytycznymi Lekarza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zażywanie leków niezgodnie ze wskazaniami, wytycznymi oraz ulotką producenta leku.

  § 4b Usługa wystawiania E-zwolnień lekarskich

  1. Za pośrednictwem Serwisu Pacjent ma możliwość skorzystania Usługi Telemedycznej polegającej na wystawieniu przez Lekarza E-zwolnienia lekarskiego.

  2. Przed wystawieniem E-zwolnienia następuje szczegółowa weryfikacja oraz procedura opisana w §4. Po przejściu tej procedury i zebraniu wszelkich niezbędnych informacji Lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia Pacjenta i na tej podstawie, jeżeli istnieją ku temu podstawy, wystawia E-zwolnienie lekarskie na określony w E-zwolnieniu okres.

  3. E-zwolnienie lekarskie jest automatycznie wysyłane elektronicznie na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. Pacjent otrzymuje kopię swojego zwolnienia lekarskiego w formie elektronicznej w formacie PDF na adres mailowy podany w Formularzu.

  1. Lekarz może odmówić wystawienia E-zwolnienie lekarskiego w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 10.

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub nieprawidłowego korzystania z E-zwolnienia lekarskiego przez Pacjenta.  § 5 Warunki i metody płatności

  1. Ceny Usług telemedycznych podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają wszelkie należności publicznoprawne.

  2. Usługodawca wystawia dowód zakupu i doręcza go Pacjentowi w wiadomości mailowej potwierdzającej złożone zamówienie.

  3. Płatności za Usługi telemedyczne oferowane w Serwisie odbywają się za pośrednictwem Operatora płatności PayU- zapłata przed wykonaniem Usługi (przedpłata). Pacjent powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem Operatora Płatności PayU w momencie składania zamówienia. Realizacja Usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty Pacjenta w systemie płatności PayU.

  4. Dane osobowe przypisane do wybranej metody płatności muszą być tożsame z danymi osobowymi Pacjenta podanymi w Formularzu telemedycznym. Brak zgodności danych spowoduje wydłużenie realizacji Usługi z uwagi na konieczność dokonania dodatkowej weryfikacji Pacjenta. Dodatkowa weryfikacja w takim przypadku odbywa się na zasadach ustalonych między stronami. W przypadku odmowy przez Pacjenta dokonania weryfikacji tożsamości, usługa zostaje anulowana a Usługodawca zwraca Pacjentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Pacjenta o anulowaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości weryfikacji jego tożsamości.

  5. Przed dokonaniem Płatności Pacjent ma obowiązek upewnić się, że nastąpiło prawidłowe przekierowanie do serwisu płatności elektronicznych PayU.

  6. Za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji płatniczych odpowiada PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 7792308495. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z dokonanymi płatnościami, Pacjent powinien złożyć reklamację w trybie opisanym w § 6.

  § 6 Reklamacje Usług telemedycznych

  1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Pacjenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

  2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być przez Pacjenta zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@panirecepta.pl

  3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w takiej samej formie, w jakiej została złożona.

  4. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze. W takim przypadku wzór powinien zawierać co najmniej: dane osobowe Pacjenta (imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail), dane identyfikujące umowę (np. numer zamówienia), rodzaj reklamowanej usługi, opis przedmiotu reklamacji, opis żądań reklamującego.

  5. W przypadku złożenia reklamacji, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 4 i uniemożliwia rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wezwie reklamującego do uzupełnienia informacji w określonym terminie. Z dniem wezwania reklamującego do uzupełnienia, bieg terminu na rozpoznanie reklamacji określony w ust. 8 ulega zawieszeniu na czas do dnia uzupełnienia przez reklamującego informacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym, reklamacja zostaje pozostawiona bez rozpoznania.

  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte Usługi, w sytuacji, w której nie ponosi winy, w szczególności w przypadku:

  1. braku dostarczenia pełnych lub prawdziwych informacji przez Pacjenta- w przypadku dostarczenia nieprawdziwych lub nierzetelnych danych lub wprowadzających w błąd o swoim stanie zdrowia lub historii medycznej albo w przypadku posłużenia się nieprawdziwą dokumentacją medyczną, Usługodawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania takich informacji. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że takie działania lub zaniechania Pacjenta mogą pociągać za sobą negatywne konsekwencje w zakresie jego stanu zdrowia,

  2. nieprzestrzegania treści ulotki przepisanych leków lub zaleceń Lekarza- jeżeli Pacjent nie przestrzega zasad określonych w ulotce producenta leku lub zaleceń lekarza, Usługodawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikające z przekazania takich informacji,

  3. problemów technicznych leżących po stronie Pacjenta, które uniemożliwiają lub zakłócają korzystanie z Serwisu oraz problemy techniczne po stronie Serwisu, o ile Usługodawca podjął niezbędne kroki celem ich naprawienia i przywrócenia funkcjonalności Serwisu,

  4. niemożności świadczenia usługi osobie, która wymaga nagłej pomocy np. poprzez zażycie odpowiednich leków- w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia z uwagi na bardzo zły stan zdrowia Pacjenta. Pacjent wymagający nagłej pomocy powinien z lokalną placówką medyczną lub lokalnym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,

  5. uniemożliwienia Usługobiorcy korzystania z Serwisu z powodu zamieszczania przez niego treści bezprawnych lub niezgodnym z regulaminem albo postępowania niezgodnego z prawem lub postanowieniami Regulaminu,

  6. wystąpienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siła wyższa).

  1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zaproponuje Pacjentowi ponowne wykonanie Usługi i usunięcie naruszeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwróci Pacjentowi całość lub część ceny, w zależności od rodzaju uchybień w świadczonej usłudze. Usługodawca dokonuje wówczas zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  2. Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Pacjenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten jest liczony na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

  §7 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Pacjent, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów spełnionej przed odstąpieniem od umowy usługi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia otrzymania przez Pacjenta mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia.

  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. W celu odstąpienia od Umowy Pacjent może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  5. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w postaci wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: kontaktpanirecepta.pl

  7. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Pacjentowi dokonane przez niego płatności.

  8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Pacjent, chyba, że Pacjent wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Pacjent z żadnym kosztem.

  9. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi Telemedycznej, Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Pacjentowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę, za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia tj. za pomocą odpowiedniego okienka przy składaniu zamówienia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

  10. Za wykonanie usługi rozumie się:

  1. w przypadku E-recepty- wystawienie E-recepty przez Lekarza i umieszczenie jej w Internetowym Koncie Pacjenta,

  2. w przypadku E-zwolnienia- otrzymanie przez Pacjenta kopii E-zwolnienia na adres poczty elektronicznej Pacjenta.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług, ale przed jej wykonaniem, Pacjent ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wówczas proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny Usługi telemedycznej.

  2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewyrażenia przez niego zgody na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, rozpoczęcie wykonywania usługi rozpocznie się dopiero po upływie 14 dni.

  § 8 Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych Użytkowników, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników, prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

  § 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

   1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

   2. awarii sprzętu Użytkownika;

   3. działań lub zaniechań Użytkowników.

  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.

  2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: kontakt@panirecepta.pl

  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

  § 10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2024

  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.

  4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.

  5. Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Serwisie w zakładce „Regulamin”.

  6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Użytkownik może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

  7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkowników. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

  9. Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

   1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

   2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

   3. skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.;

   4. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

  1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.