POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.panirecepta.pl

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć również zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.
Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.
Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

I. Definicje

1. Serwis – strona internetowa w domenie www.panirecepta.pl udostępniana przez Usługodawcę w celu świadczenia określonych usług, treści lub funkcji dla Użytkowników;
2. Administrator – administrator danych osobowych tj. Maciej Brzozowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Brzozowski MAC-MED CLINIC, ul. Franciszka Rakoczego 11, 80-288 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 6040242646, REGON: 526290611;
3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;
4. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
5. Dane osobowe (lub „dane”) – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
6. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) –organ ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
7. Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania –osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
8. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych,
9. Cel przetwarzania – określenie, w jakim celu dane osobowe są zbierane i przetwarzane, na przykład w celu świadczenia usług medycznych, obsługi klienta lub marketingu.
10. Zgoda – Dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu.
11. Prawo dostępu – prawo Użytkownika do uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych i ich źródła.
12. Prawo do poprawiania danych – prawo Użytkownika do korekty nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych.
13. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo Użytkownika do żądania usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
14. Prawo do przenoszenia danych – prawo Użytkownika do otrzymania swoich danych osobowych w formie przekazywalnej do innego dostawcy usług.
Do definicji nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają odpowiednio definicje i pojęcia określone w Regulaminie świadczenia usług telemedycznych.

II. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Brzozowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Brzozowski MAC-MED CLINIC, ul. Franciszka Rakoczego 11, 80-288 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 6040242646, REGON: 526290611.
W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: panirecepta@gmail.com oraz numerem telefonu: 453-533-621

III. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa

Podstawa Prawna

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Świadczenie Usług telemedycznych (E- recepty i E-zwolnienia)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usług telemedycznych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego).

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. Przetwarzanie jest niezbędne do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami u usługami opieki zdrowotnej.

Podanie danych jest niezbędne do świadczenia Usługi telemedycznej. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia Usługi telemedycznej.

Wykonanie usługi

Profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki medycznej, leczenie- tj. świadczenie usługi telemedycznej poprzez analizę formularza oraz przesłanej dokumentacji medycznej celem wystawienia E-recepty lub E- zwolnienia

Przekazanie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej uprawnionemu Lekarzowi

Nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego celem prawidłowego świadczenia usługi

Realizacja praw pacjentów

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dane będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia wykonania Usługi telemedycznej z uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Realizacja procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.

Rozpatrywanie reklamacji Konsumentów oraz przeprowadzenie procedury odstąpienia od umowy.

Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający trzech lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

Kontakt mailowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.

Dane będą przetwarzane przez okres dwóch lat.

Marketing bezpośredni i wysyłanie informacji handlowych

(Newsletter)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Brak podania danych uniemożliwi wysyłkę newsletter’a.

Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej.

Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych

Statystyczne i analityczne analizy ruchu w Serwisie (Google Ads, Google Analitycs, Facebook Pixel, Meta Piksel)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, poprawy funkcjonalności strony a także określenie preferencji Użytkowników oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Użytkownika

Zgoda jest dobrowolna (z wyjątkiem plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

Prowadzenie analiz aktywności Użytkowników Serwisu, poprawy funkcjonalności strony a także określenie preferencji Użytkowników

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na pliki cookies (zgodę możesz modyfikować zarządzając plikami cookies w swojej przeglądarce)

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania będzie wynikał z obowiązujących przepisów.

IV. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

• podmioty obsługujące płatności (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu);
• firma zapewniająca wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych na serwerze (OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);
• dostawca usługi e-mail (Google LLC);
• podmiot zapewniający aplikację medyczną do tworzenia dokumentacji medycznej oraz wystawiania E-recept (Qbusoft Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku);
• firma zapewniająca system do wysyłki newslettera (OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);
• firma zapewniająca narzędzie do analizy statystyk Google Ads, Google Analytics (Google LLC); Facebook Pixel, Meta Piksel (Meta Platform Inc.);
• firma zapewniająca narzędzie analityczne śledzące ruch w Serwisie tj. Google Analytics, Google Ads (Google LLC), Facebook Pixel, Meta Piksel (Meta Platform Inc.).

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.
Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

V. Przekazanie danych do państw trzecich

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG wyłącznie, gdy jest to niezbędne i wynika z korzystania z usług firm o zasięgu międzynarodowym. Dostawcy usług mają obowiązek zapewniać taki sam poziom ochrony i stosować odpowiednie mechanizmy prawne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, takie jak np. wiążące reguły korporacyjne przyjęte przez właściwy organ nadzorczy lub inne międzynarodowe normy certyfikacyjne lub standardowe klauzule umowne określane przez Komisję Europejską.
Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
Więcej informacji na temat przekazywania danych poza EOG znajdziesz pod linkiem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_pl

VI. Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
• sprostowania danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
• ograniczenia przetwarzania- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne. Uwaga! Powyższe uprawnienie dotyczy jedynie przetwarzania danych, którego podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
• wniesienia sprzeciwu- każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
• przenoszenia danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
2. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/
3. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
5. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku, kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator dokonuje analiz danych osobowych Użytkowników poprzez analizę ruchu w Serwisie, historię aktywności w Serwisie oraz na profilach w social mediach. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w żaden sposób nie wpływa na prawa i wolności Użytkownika a dane tą są przetwarzane jedynie w celach ustalenia preferencji Użytkowników i dostosowywania treści i ofert tworzonych przez Administratora do preferencji Użytkowników.

VIII. Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
a) tymczasowe „cookie”- istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w Serwisie Użytkownika – dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (w „cookie” nie jest zapisywane hasło oraz login – tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta).
b) statystyczne „cookie”- tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są (m.in. narzędzia Google Analytics, Hotjar). Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
c) funkcjonalne pliki cookies- istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej – dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w Serwisie Użytkownika – dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych (w „cookie” jest zapisywany tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta),
d) niezbędne pliki cookies- instalowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w celu dostarczenia Użytkownikom usług oferowanych na stronie oraz poprawnego ich funkcjonowania,
e) analityczne pliki cookies- tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są (m.in. narzędzia Google Analytics, Google Ads). Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
f) marketingowe pliki cookies- instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu dopasowywania wyświetlanych treści marketingowych do preferencji Użytkowników (Facebook Pixel),
g) inne pliki cookies- inne pliki cookies, które nie pozostają niezbędna dla funkcjonowania Serwisu a które są wykorzystywane przez media społecznościowe.
3. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
4. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora.
5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu i ruch na stronie w sposób zautomatyzowany. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do Użytkowników i ma jedynie na celu dostosowanie prezentowanych przez Administratora treści do preferencji Użytkowników.
8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisu plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
9. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
10. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
IX. Narzędzia analityczne, marketingowe, wtyczki mediów społecznościowych
1. Google Analitycs
Serwis korzysta z narzędzia analitycznego znanego jako „Google Analytics,” dostarczanego przez firmę Google LLC. Google Analytics pozwala nam zbierać dane dotyczące użytkowania strony oraz analizować zachowania użytkowników. Poniżej znajdują się istotne informacje na ten temat:
• Cel zbierania danych: Google Analytics pomaga nam zrozumieć, jakie strony Państwo odwiedzacie, jak długo pozostajecie na naszej stronie oraz jakie akcje podejmujecie. Te dane są wykorzystywane w celu analizy i ulepszania naszego serwisu.
• Przetwarzanie danych: Google Analytics może zbierać informacje o Państwa urządzeniu, przeglądarce, lokalizacji geograficznej oraz interakcjach z naszą stroną. Wszystkie dane są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych użytkowników.
• Ochrona prywatności: Google stosuje własne zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie danych w ramach Google Analytics. Mogą Państwo je przeczytać na stronie z zasadami prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
• Zarządzanie danymi: Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były zbierane przez Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w przeglądarce lub zainstalować dodatek przeglądarki do wyłączania Google Analytics.
Google Analytics przechowuje dane dotyczące korzystania z usługi na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jest to istotne, ponieważ Stany Zjednoczone są traktowane jako państwo trzecie w kontekście europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (RODO było w mocy do mojej daty cięcia wiedzy, która wynosi wrzesień 2021 roku).
Anonimizacja adresów IP: Jednym z kluczowych kroków, które Google Analytics podejmuje w celu ochrony prywatności użytkowników, jest anonimizacja adresów IP. Oznacza to, że ostatni oktet adresu IP użytkownika jest usuwany lub zastępowany losowym identyfikatorem. Dzięki temu użytkownik pozostaje relatywnie anonimowy, a dokładne identyfikowanie go na podstawie adresu IP staje się znacznie trudniejsze.
Google zapewnia mechanizmy, które pozwalają na przesyłanie danych, w tym adresów IP, z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw EOG do serwerów Google w tych samych państwach, co może pomóc w zachowaniu pewnej spójności z europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych
2. Google Ads
Usługodawca korzysta z narzędzia reklamowego znego jako „Google Ads,” dostarczanego przez firmę Google LLC. Google Ads pozwala nam prezentować reklamy dostosowane do Waszych zainteresowań na naszej stronie oraz w sieci Google. Chcielibyśmy podkreślić kilka istotnych kwestii:
1. Reklamy w Google Ads: Korzystamy z Google Ads, aby wyświetlać reklamy na naszej stronie oraz w wynikach wyszukiwania Google. Reklamy te mogą być dostosowane na podstawie Państwa wcześniejszych działań w naszym serwisie lub w innych miejscach w Internecie.
2. Przetwarzanie danych: Google Ads może zbierać informacje o Państwa wizytach na naszej stronie, przeglądanych stronach oraz interakcjach z reklamami. Te dane są używane w celu personalizacji reklam oraz analizy ich efektywności.
3. Ochrona prywatności: Państwa prywatność jest dla nas ważna, i podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony Waszych danych. Google stosuje własne zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie danych w ramach Google Ads. Mogą je Państwo przeczytać na [stronie z zasadami prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
4. Zarządzanie preferencjami: Jeśli nie chcą Państwo widzieć spersonalizowanych reklam na naszej stronie lub w wynikach wyszukiwania Google, mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w przeglądarce lub odwiedzić stronę ustawień reklamowych Google: https://adssettings.google.com w celu dostosowania swoich preferencji.
Dane związane z reklamami Google Ads mogą być przechowywane na serwerach Google, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, co stanowi państwo trzecie w odniesieniu do europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Google często stosuje anonimizację danych w ramach usługi Google Ads, co pomaga w ochronie prywatności użytkowników.
5. Facebook Pixel
Usługodawca korzysta z narzędzia znanego jako „Facebook Pixel,” które jest dostarczane przez firmę Facebook, Inc. (teraz Meta Platforms, Inc.). Facebook Pixel to narzędzie analityczne, które pomaga nam zrozumieć, jakie działania podejmujecie na naszej stronie internetowej oraz jakie treści są dla Państwa najbardziej interesujące. Dzięki temu możemy dostosowywać naszą stronę i ofertę do Państwa potrzeb oraz zapewniać lepsze doświadczenie użytkownika.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o kilku zasadach dotyczących przetwarzania danych za pomocą Facebook Pixel:
• Rodzaj danych zbieranych przez Facebook Pixel: Facebook Pixel może zbierać różne rodzaje danych, takie jak informacje o przeglądanych stronach, aktywności na naszej stronie, interakcjach z treściami, a także informacje o urządzeniach, z których korzystacie.
• Cel zbierania danych: Dane zbierane za pomocą Facebook Pixel są wykorzystywane w celach analitycznych, marketingowych i reklamowych. Pozwalają nam na dostosowanie treści i reklam do Państwa preferencji oraz analizę efektywności naszych kampanii.
• Udostępnianie danych: Dane zbierane przez Facebook Pixel mogą być udostępniane firmie Facebook, Inc. oraz jej partnerom. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych, takich jak imię czy adres e-mail, bez Państwa wyraźnej zgody.
• Zarządzanie i wyłączanie Facebook Pixel: Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były zbierane za pomocą Facebook Pixel, mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w ustawieniach swojej przeglądarki lub odwiedzić stronę link do ustawień prywatności na Facebooku w celu wyłączenia Pixela.
Dane zbierane za pomocą Facebook Pixel mogą być przechowywane na serwerach firmy Meta (Facebook) w Stanach Zjednoczonych. Facebook Pixel również wspiera anonimizację danych, aby chronić prywatność użytkowników.
6. Meta Piksel
Usługodawca korzysta z narzędzi śledzenia, w tym „Meta Piksela,” które pomagają nam zbierać dane na temat Państwa zachowania na naszej stronie oraz analizować ruch. Oto kilka istotnych informacji:
• Cel zbierania danych: Meta Piksel oraz inne narzędzia śledzenia pomagają nam zrozumieć, jakie treści są dla Państwa najbardziej interesujące oraz jakie działania podejmują Państwo na naszej stronie. To pozwala nam dostosować naszą ofertę.
• Anonimowość danych: Wszystkie dane zbierane za pomocą Meta Piksela są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych użytkowników.
• Ochrona prywatności: Dbamy o Państwa prywatność i podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych na naszej stronie, prosimy o kontakt z nami.
• Zarządzanie preferencjami: Jeśli nie chcą Państwo, aby dane były zbierane za pomocą Meta Piksela lub innych narzędzi śledzenia, możecie Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w przeglądarce lub w inny sposób dostosować swoje preferencje.
Dane zbierane za pomocą Meta Pixel mogą być przechowywane na serwerach firmy Meta (wcześniej Facebook), które znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Meta (Facebook) także stara się chronić prywatność użytkowników poprzez anonimizację danych, jeśli to jest możliwe.

X. Wtyczki mediów społecznościowych

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
XI. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
Administrator robi wszystko, aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym m.in. stosuje szyfrowane połączenie – SSL (protokół https://).
Systemy informatyczne, z których korzysta Administrator posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych.
XII. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?
Pragniemy podkreślić, że Państwa prywatność jest dla nas ważna, i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby chronić Wasze dane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych w naszym Serwisie, prosimy o kontakt z nami:
• za pośrednictwem e-maila: panirecepta@gmail.com

XIII. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Polityki prywatności Administrator poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez na stronie głównej informacji o zmianie Polityki Prywatności. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie informacji o zmianie Polityki Prywatności na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

Zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.

W przypadku umów zawartych przed zmianą Polityki Prywatności zastosowanie ma Polityka Prywatności w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.